531 vgreduce /dev/vg00 /dev/dsk/c0t4d0
532 vgreduce /dev/vg00 /dev/dsk/c0t5d0
533 pvcreate -f /dev/rdsk/c0t4d0
534 pvcreate -f /dev/rdsk/c0t5d0
536 mkdir /dev/vg01
540 mknod /dev/vg01/group c 64 0x020000
541 vgcreate vg01 /dev/dsk/c0t4d0 /dev/dsk/c0t5d0
544 lvcreate -L 64 -i 2 -n test1 vg01
545 lvdisplay -v /dev/vg01/test1